fredag, juni 02, 2006

Den politiska korrektheten

Inte helt oväntat blev nedanstående debattinlägg nyss refuserat av DN Kultur, som skrev att: "det faller lite vid sidan av och tillför inte tillräckligt mycket till debatten". Kanske kan jag också anklagas för att vara hycklare, eftersom jag är en (trots allt) ganska etablerad skribent som nu vänder mig mot andra medlemmar av etablissemanget och kallar dem maktmänniskor. Förhoppningsvis är jag (fortfarande) tillräckligt maktlös och omöjlig för att det hela inte ska uppfattas på det sättet. Jag klistrar alltså in texten och hoppas på protester:

En uppföljning av höstens konstdebatt har nyligen initierats i DN av två av det svenska konstlivets makthavare: Maria Lind (18/4) och Sara Arrhenius (11/5). Lind talar sig varm för den offentliga institutionen som demokratisk, frigörande kraft. Arrhenius oroar sig för konstkritikens (läs kultursidornas) marginalisering, och menar att om konsten har blivit mer massmedial, så har kritiken tvärtom ”retirerat och slutit sig i sig själv”. Men vilka lösningar och förslag erbjuder de? Inga, såvitt jag kan se. Jag känner igen ”chefens” typiska strategi — att vara svepande utan att binda sig vid några löften eller, hemska tanke, ideologier.

Ta till exempel Maria Linds förbluffande påstående att nyliberala och socialdemokratiska samhällen är ”lika goda kålsupare”. Hon hänvisar till samhällsteoretikern Roberto Unger, men säger inget om hans ideologi. Man bör veta att han själv kallat sig ”superliberal”, och att det är ett välkänt liberalt grepp att förkasta såväl högern som vänstern med hänvisning till att de är ”lika goda kålsupare”. Egentligen tillhör Unger en vag (eller svag) akademisk vänster som präglats av postmodernismen.

Denna vaga vänster är det perfekta alternativet för alla ”oss” (klassresenärer och andra) som utgör den politiskt korrekta medelklassen. ”Vi” kan ansluta oss till Maria Lind och hoppas att ”vårt” deltagande i experimentella aktiviteter på skattefinansierade kulturinstitutioner kommer att befria ”oss” och ge upphov till det perfekta samhället. Vi kan sedan hålla på med dessa aktiviteter tills dess att några mindre välvilliga ”kålsupare” och innehavare av den verkliga makten (ekonomisk och politisk) väljer att dra in finansieringen. Vem ska då hjälpa det avantgarde som bara ägnat sig åt dem som deltar, men uteslutit den stora publiken?

FRED ANDERSSON

36 Comments:

Blogger Yngve Rådberg said...

Hej Fred!

Vad bra att du orkar gräva vidare i den ideologiska ansvarsfrågan. När nu "cheferna" tagit ett första spadtag vore det väl tragiskt om vi inte kom djupare än så. Linds och Arrhenius artiklar diskuterades, som du kanske vet, också på vilks.net för någon månad sen. Att inget av föremålen för diskussionen gick i svaromål kommer väl knappast som någon överraskning för någon. Och det skulle verkligen förvåna mig om något hände den här gången. Ändå kan det kanske vara värt ett försök.

Artiklarna behandlar ju egentligen helt olika ämnen, men en sak de trots allt har gemensamt är vad de inte handlar om. Det går an för en instituionsföreträdare att offentligen diskutera både kritik och utställningspolitik. Betydligt mer laddat tycks det vara att prata om själva konsten.

Ur institutionsteoretisk synvinkel är det Lind och Arrhenius som i egenskap av institutionsföreträdare skapar konsten. De skapar den genom att som grindvakter välja bitar ur en närmast oändlig och utbytbar massa av tänkbara konstverk. Institutionen förser "råkonsten" med kontext och förvandlar den på så sätt till äkta vara. Dock är kriterierna för dessa val, alltså själva konstteorin ofta vagt formulerad (om alls!). Den utförliga kontextualisering som hänger samman med lanseringen av ett konstnärskap går egentligen mer ut på att påpeka eller suggerera förbindelser med andra brännande diskurser.

Men är inte det mest brännande ämnet idag just konstteorin? Vad menar Lind och Arrhenius egentligen med sin kritik. Hur kan de föra fram åsikter om om andras förmedling / skapande av konst utan att dessförinnan ordentligt klargöra vad de själva värderar, det vill säga vad de egentligen menar med begreppet. Den akuta frågan idag, den verkligt institutionskritiska frågan i en tid med ett institutionellt konstbegrepp handlar inte om urval eller tillgänglighet utan om hur man motiverar att något överhuvudtaget ska kallas konst.

/Yngve

10:02 fm  
Blogger Konstfred said...

Man kan också se det som så, att debatten om konstbegreppet och hur man motiverar att något ska kallas konst är avslutad, och att den inte ledde någon vart. Varför, kan man då fråga sig (om man utgår ifrån föregående). Antagligen, menar jag, för att den inte ledde till något annat än en polarisering mellan dem som tror på konsten och dem som framträtt med anspråket att ha avslöjat denna tro. Som jag försökt tydliggöra är denna polarisering inte hållbar. Den är en förenkling som trivialiserar debatten, ungefär som polariseringen mellan modernism och postmodernism. Och en debatt som bara handlar om konstbegreppet blir inget annat än en ofruktbar, akademisk formalitet. Låt oss åter igen erkänna att det finns en värld utanför seminarierummen, att produktionen av kvalitet hänger samman med övrig produktion i samhället.

10:56 fm  
Anonymous Petter Helje said...

Hej, Yngve och Fred!
Generöst av er att fortsätta delge oss den delikata frukten av era tankemödor! Jag håller med dig, Fred, om att polariseringen mellan modernism och postmodernism är djupt problematisk. Men att det finns en motsättning mellan dem som tror på konsten och dem som anser sig ha avslöjat denna tro är inte så underligt. Den typen av grundvalsdebatter kan verka hopplösa eftersom de sällan leder till att den ena parten låter sig övertygas av den andra, men jag tror ändå att de har en funktion. De speglar nämligen ett behov av att hela tiden gräva ett spadtag djupare, att tänka bortom det för tillfället givna eller gångbara. Men det låter kanske lite förnumstigt... Skulle du, Fred, ha lust att utveckla vad du menar med att "produktionen av kvalitet hänger samman med övrig produktion i samhället"? Annars riskerar även detta påstående att uppfattas som något trivialt.
Vänligen,
Petter Helje

7:27 em  
Blogger Yngve Rådberg said...

Fred, jag förstår tyvärr inte riktigt vad du menar. Teorier är visserligen delvis akademiska, men de har ju också en praktisk sida.

Det är just vad som sker utanför seminarierummen, i den ständigt pågående konstnärliga urvalsprocessen, som intresserar mig. Jag menar då inte bara det urval som sker i konstnärens hjärna eller ateljé, utan även de val som ligger till grund för vilka som kallas konstnärer, dvs vilka som kommer in på konstskolor, vilka som får stipendier, utställningar, recensioner etc.

Var och en som arbetar med konst, konstnärer som stjärncuratorer, praktiserar dagligen sin tro vare sig de vill eller inte. Vilken urvalsmetod man praktiserar är naturligtvis beroende av vilken teori man bekänner sig till. Eftersom det idag inte anses finnas någon gemensamt omfattad idé om konst så lär det heller inte finnas några givna kriterier som kan förutsättas ge legitimitet åt konstvärldsaktörernas kvalitativa urval. Samtidigt är det aldrig någon på de riktigt inflytelserika posterna som avslöjar hur de bär sig åt. Det är därför, inte för att konstteorifrågan är så polariserad, utan för att den är så otroligt oklar, som jag så gärna vill veta vad konstvärldens tunga makthavare, här representerade av Lind och Arrhenius, i huvudsak baserar sina konstnärliga val på.

Vad jag först och främst är nyfiken på är om inte estetiken fortfarande är i bruk, trots sitt dåliga rykte. Och om den inte är i bruk är jag ännu mer nyfiken på vilken eller vilka urvalsmetoder som används i stället.

Jag hoppas att du, Fred, inte tolkar detta som att jag polemiserar mot dig. Jag ropar ut i rymden och förväntar mig inte direkt något svar från stjärnorna. Så jag är tacksam för alla svar som tyder på att det inte bara är ett ekande tomrum därute (eller härinne?)

Det är väl förresten ingen som läser denna blogg längre, här har ju varit dött i flera månader. Vet du om det finns något mer livaktigt diskussionsforum för den här typen av frågor?

/Yngve

1:08 fm  
Blogger Yngve Rådberg said...

Och hej, Petter!

Visst är dualiteten modernism - postmodernism problematisk, men det hänger nog mycket samman med behovet att profilera sig och komma med något helt nytt. Det är just viljan att i grunden förändra det fält som man verkar inom som leder till problem. Om inga av de gamla lagarna gäller längre, är det då fortfarande samma ämne? Och om det är samma ämne, hur kan man ta det på något som helst allvar.

Jag förmodar att polariteten m - pm till stor del är (eller var) ett sken, och att nästa lappkast kommer att sammanfatta och avföra dem båda till samma kategori. (Precis som postmodernismen klumpade ihop och avfärdade de tidigare polariteterna modernism - marxism.) Kan inte du göra ett försök i den riktningen?

/Yngve

1:30 fm  
Anonymous Petter Helje said...

Jag är rädd att varje försök i den riktningen kommer att likna något som redan har formulerats otaliga gånger. Det är det gamla vanliga hegelska schemat: tes, antites, syntes. Men å andra sidan behöver man kanske inte alltid "komma med något helt nytt". Har ni förresten läst Sven-Eric Liedmans bok, "Mellan det triviala och det outsägliga"? Visst är det en suverän titel!

10:20 fm  
Blogger Konstfred said...

Såklart att man får förtydliga när man sagt något så allmänt som att "produktionen av kvalitet hänger samman med övrig produktion i samhället". Här utgår jag ifrån att "kvalitet" inte är något a priori givet, utan att det är något som just produceras. Att det är en ideologisk produkt. Jag visar här min solidaritet med den särskilda marxistiska kulturteori som lades fram av Pierre Bourdieu. Man ska komma ihåg att detta inte bara var en marxistisk teori, utan också en empirisk (om det finns något sådant som en empirisk teori). Premissen är med andra ord att produktionen av kvalitet kan återföras på studiet av de sociala och ekonomiska omständigheter under vilka vissa enskilda utsagor om kvalitet avges. För att kunna diskutera konstbegreppet eller vilket begrepp som helst som har att göra med "kulturellt kapital", så måste man med andra ord ta i beaktande den sociala verkligheten. Hur hänger produktionen av kvalitet samman med de tre dimensionerna: klass, etnicitet, genus?

Märk väl att i denna "treenighet" låter jag klass stå först. Inte för att jag restlöst förutsätter att denna dimension är viktigast, utan för att den ojämlikhet jag själv personlig och lång erfarenhet av är den som hänför sig till klass. Kort sagt kommer jag från djävligt svåra omständigheter, och som klassresenär (som den förste i min släkt som valt högre studier) kommer jag alltid att vantrivas i medelklassen. Det är därför jag opponerar miog mot dess politiska korrekthet. Detta är egentligen ovidkommande, men om ni inte känner till det förstår ni kaneke inte varför jag resonerar som jag gör och varför mina reflektioner utvecklas i den här riktningen.

Nu är det så, att eftersom jag vantrivs i medelklassen vantrivs jag också i seminarierummen, och jag kan inte identifiera mig med den livssyn och den sociala habitus som slår igenom i de stora riksmedierna. Detta trots att jag själv medarbetar i ett av dem. Viggo Cavling, Natalia K., stureplan, hela skiten. Lever dessa människor ens i samma värld som jag? Jag föreställer mig nu en konstteori för underklassen. Med andra ord en teori för mig. Men den lär jag inte tjäna något på. Ta för övrigt och beställ från SITE editions: Jacques Rancière, "Texter om politik och estetik". En ljusglimt i det politiskt korrekta mörkret.

När det nu gäller urvalet till konstens finrum och hur chefer som Lind och Arrhenius förhåller sig till själva "konsten" och dess berättigande, så satsar jag en spänn på min egen teori om "relativismen som maktutövning" (i senaste Paletten). Det som gäller är vad som gäller, och så kan man dessutom tjäna den rådande ordningen genom att låta en krympande publik delta i illusoriskt "demokratiska" projekt. Det stinker. Vad som oroar mig är att de slår vakt om sina "verksamheter" istället för att angripa de större hot mot det gemensamma som nu kommer från höger. Till exempel den så kallade "alliansens" förslag att alla kommuner själva ska få avgöra om de ska driva folkbibliotek. Åter igen en klassfråga: utan folkbiblioteket hade jag själv inte suttit här.

7:02 em  
Anonymous Petter Helje said...

Jag har inte läst Bourdieu så noga. Han har skrivit en bok om TV som jag läste för ett par år sen och den var väldigt tänkvärd. Att just Sven-Eric Liedman skrev förordet till den svenska utgåvan är nog ingen slump. Men för inte alltför länge sen blandade jag ständigt ihop Bourdieu och Baudrillard. Då är man ju rökt i vilket seminarierum som helst! Häromdan skrev Göran Rosenberg en kolumn i DN som berörde samma ämne. "Propaganda förklädd till journalistik" var rubriken, och så här inleder han: "En förutsättning för att vi ska kunna kommunicera med andra människor är att vi kan göra oss förstådda. En annan är att vi faktiskt VILL bli förstådda. Med människor som kan men inte vill - som exempelvis menar något annat än de säger, eller som säger sig vara någon annan än den de är, och som därmed vill att vi ska missförstå vem som egentligen vill oss vad - uppstår onekligen ett kommunikationsproblem." Och längre fram: "Förvisso kommer vi att lära av missförstånden och bli allt duktigare på att genomskåda allt smartare förklädnader. Men samtidigt riskerar vi att bli allt mera cyniska och misstrogna(...)" Rosenberg sätter fingret här på ett problem som jag känner väldigt väl igen, inte minst från mina år på Mejan. En sorts förakt för uppriktighet och rättframhet, och i förlängningen ett förakt för upplysning och humanism. Ja, jag vet inte... Kanske ger det en liten förklaring till varför jag engagerade mig i debatten i höstas.

4:28 em  
Anonymous Petter Helje said...

Jag har inte läst Bourdieu så noga. Han har skrivit en bok om TV som jag läste för ett par år sen och den var väldigt tänkvärd. Att just Sven-Eric Liedman skrev förordet till den svenska utgåvan är nog ingen slump. Men för inte alltför länge sen blandade jag ständigt ihop Bourdieu och Baudrillard. Då är man ju rökt i vilket seminarierum som helst! Häromdan skrev Göran Rosenberg en kolumn i DN som berörde samma ämne. "Propaganda förklädd till journalistik" var rubriken, och så här inleder han: "En förutsättning för att vi ska kunna kommunicera med andra människor är att vi kan göra oss förstådda. En annan är att vi faktiskt VILL bli förstådda. Med människor som kan men inte vill - som exempelvis menar något annat än de säger, eller som säger sig vara någon annan än den de är, och som därmed vill att vi ska missförstå vem som egentligen vill oss vad - uppstår onekligen ett kommunikationsproblem." Och längre fram: "Förvisso kommer vi att lära av missförstånden och bli allt duktigare på att genomskåda allt smartare förklädnader. Men samtidigt riskerar vi att bli allt mera cyniska och misstrogna(...)" Rosenberg sätter fingret här på ett problem som jag känner väldigt väl igen, inte minst från mina år på Mejan. En sorts förakt för uppriktighet och rättframhet, och i förlängningen ett förakt för upplysning och humanism. Ja, jag vet inte... Kanske ger det en liten förklaring till varför jag engagerade mig i debatten i höstas.

4:29 em  
Anonymous Petter Helje said...

Hoppsan! Jag råkade trycka på Login and Publish två gånger!

4:32 em  
Blogger Yngve Rådberg said...

När man försöker ta sig in i det oöverblickbara konstbygget är det bra att ha en en egen nyckel. Man behöver inte vara rädd för att bli utelåst och kan slappna av på ett annat sätt än om man ständigt måste låna andras nycklar.

Var glad för din bakgrund, Fred, och lyft fram den. Sådana personliga ingångar är alldeles för sällsynta i all den enorma mängd texter om konst som produceras. De gör det också mycket lättare för läsaren att se konsten genom texten.

/Yngve

12:04 fm  
Blogger Konstfred said...

Petter och Yngve: tack för era uppmuntrande kommentarer. Jo, föraktet för uppriktighet och rättframhet finns, och för mig är detta en klar klassfråga. Det går inte att komma in, som "den olärde folkskolläraren" som Rancière skriver om, och ställa frågor som visar att man inte är påläst. Där har vi Bourdieus "habitus" i ett nötskal: de "vanor" som fungerar exkluderande i varje grupp (för den delen också bland kroppsarbetare). Då gäller det alltså att stå på sig och hävda sitt eget språk, använda sin egen nyckel. Är det inte på sätt och vis det hela debatten på "Efter kritiken" har handlat om?

1:56 em  
Anonymous Petter Helje said...

Det här med vem som är "påläst" kan säkert vara en klassfråga många gånger, men ibland inte. Så sent som 2000 skriver Lars O Ericsson följande om en artikel av Ulf Linde från 1987: "För de någorlunda intelligenta läsarna av hans inlägg måste det ha stått pinsamt klart att Linde inte hade en aning om vad den seriösa diskussionen om subjektet och den omfattande filosofiska subjektskritiken egentligen handlade om. Han var helt enkelt inte påläst." Vem vill inte höra till de någorlunda intelligenta läsarnas skara?

5:59 em  
Anonymous Anonym said...

Fy fan vad ni hackar på Lars O!

9:49 fm  
Anonymous Petter Helje said...

Ja, du har rätt. Vi kanske får lämna honom ifred ett tag. Glad sommar, allihop!

1:17 em  
Blogger Konstfred said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

1:31 em  
Blogger Konstfred said...

Visst kan det verka fan så småsint att i nästan ett år hålla på och hacka på en "stackars" konstkritiker som bara försökt följa med sin tid. Men precis som Lars O visade sig vara umbärlig för DN, så är han också umbärlig som exempel. Det finns så många andra. Medan jag funderar på vilka som står på tur säger jag gärna glad sommar, men med följande fråga från Elisabet Hermodsson på 60-talet:

"ÄR SOMMAREN REAKTIONÄR?"

Svar: JA, det är den. Den säger åt oss att det får vara slut på tänkandet. Att revolutionen har tagit semester. Fast den glada kommersen tar väl aldrig semester, särskilt inte i konstvärlden. Nej, bäst är att inte be om ursäkt och bäst är att vägra vara med i partyt.

/F

1:48 em  
Anonymous Petter Helje said...

Eftersom det är sommar, och eftersom mina barn och deras mamma har rest till Bohuslän och lämnat mig ensam i Stockholm ett par veckor, ska jag gärna bidra till "revolutionen" med ytterligare några funderingar och iakttagelser. Jag ska ge ett par exempel på vilka resonemang den samtida SLENTRIANRELATIVISMEN faktiskt ger upphov till. Eftersom jag själv var elev på Mejan 1994-99 har jag otaliga gånger stött på den i dess mer eller mindre bisarra former. När man hör sig för om vad denna relativism egentligen innebär, vad det är man bekänner sig till, kan man få det intetsägande svaret att "allt är ju relativt" och denna tes underbyggd med allt från Einsteins relativitetsteori till att "smaken är som baken". Det är ofta fråga om en relativism som är så generell att den gäller värdeteoretiskt såväl som kunskapsteoretiskt, och som sträcker sig från trivial värderelativism ända bort till den ontologiska relativismens utmarker.

För ett tag sen fick jag höra att jag slår in öppna dörrar när jag kritiserar den här typen av relativism, eftersom "postmodernismen är ute". Ur samma mun flög inom loppet av två minuter påståendet att det är omöjligt att vara något annat än relativist, eftersom vi nu en gång för alla befinner oss i "det postmoderna tillståndet". Att argumenten utesluter varandra verkade inte bekymra honom ett dugg. Så vad svarar man?

Det verkliga problemet är naturligtvis inte att vi alla - på grund av någon sorts zeitgeist - med nödvändighet skulle vara något som inte är "inne" längre, utan att sammanblandningen av begreppen TILLSTÅND och STÅNDPUNKT omöjliggör all kritik. Det är inte otänkbart att folk i Östtyskland innan muren föll faktiskt upplevde att de var tvungna att vara något som inte på länge hade varit precis up-to-date, men framförallt var de nog frustrerade över att inte offentligt få kritisera det rådande tillståndet, det vill säga det tillstånd som årtionden av kommunistisk diktatur lett fram till.

En annan gång pratade jag med en uttalad postmoderist (han hade precis gått en kurs hos Lars O Ericsson på Konstfack) om vikten av att skilja på sanning och lögn ifråga om Förintelsen. Efter en stunds tvekan framkastade han morskt att "judarna VAR ju smutsiga då". För att undvika ett onödigt missförstånd frågade jag om han inte menade att detta var vad somliga ANSÅG vara en sanning om judarna under första hälften av 1900-talet, och om det inte finns en poäng med att upprätthålla skillnaden mellan vad som var fallet och vad som ANSÅGS vara det. Men nej, han höll fast vid att detta var en sanning - då.

Jag tror inte ett ögonblick att den här personen verkligen menade vad han sa. Däremot är resonemanget uttryck för en opportunism som i det här fallet blir sjukt osmaklig. Varför inte anpassa det man säger till vad man menar? Finns det inte risk för att att man rentav börja mena det man säger? Är det viktigare att skylta med att man tagit till sig den postmodernistiska jargongen än att förebygga de missförstånd ett sånt språkbruk riskerar att ge upphov till?

Jag vet inte om de här exemplen faller utanför ramen för vår diskussion eftersom de mer berör kunskapsteoretiska frågor än värdeteoretiska. Men jag ville i alla fall få det här sagt, därför att om det är sant som t.ex. Ericsson och Vilks hävdar (och säkert många med dem) att det inte finns någon verklighet utanför representationen, då är de ovanstående resonemangen helt följdriktiga. Och de som på universitet och högskolor har propagerat för dessa idéer borde ta ansvar för det istället för att skylla på varandra eller på TIDSANDAN. Varför inte kliva fram ur buskarna, Tom Sandqvist?

Petter Helje

3:07 em  
Blogger Konstfred said...

Det börjar ta sig! Mycket intressanta exempel, Petter. Vad som bekymrar mig mer och mer är också att relativismen har kommit att ses som en radikal ståndpunkt, en vänsterståndpunkt. Min misstanke är att detta är en del av en form av politisk korrekthet som förlamat vänstern, inte minst den "kulturella" delen av den. Underbart vore det att få ta sig tid att reda ut detta. Och jag tror att det är mycklet viktigt.

7:49 em  
Anonymous Anonym said...

Ja verkligen intressant och relevant...

12:11 em  
Anonymous Petter Helje said...

Ja anonymous, och jag ska gärna visa att mina invändningar mot postmodernismen är i högsta grad relevanta också i ett konstnärligt sammanhang. Nedanstående artikel skickade jag till DN 2003, dvs. ett bra tag innan Lars O Ericsson fick sparken därifrån. Den bollades under några månader som en het potatis mellan de uppenbart besvärade redaktörerna Zaremba och Larsmo innan de slutligen avböjde publicering. Den är daterad till juni 2003.

De essäer om 80- och 90-talets konst som Lars O Ericsson publicerade i boken "I den frusna passionens heta skugga" år 2001, är enligt författarens egen utsago avsedd att vara "ett led i minnets kamp mot glömskan". Varför dennes heroiska kamp mot modernismen skulle riskera att glömmas bort kan man fråga sig, när nu detta "uttjänta paradigm" slutgiltigt vräkts över ända och han själv sen många år verkar som konstkritiker på Sveriges mest inflytelserika dagstidning. Man skulle snarare tro att helt andra versioner av förloppet riskeras att trängas undan. Att Ericsson utifrån den maktposition han idag besitter fortsätter att slå mot modernismen och allt han uppfattar som tillhörande "det moderna projektet" gör inte den misstanken mindre. I inledningen, som är daterad till sommaren 2000, skriver han att "fragmentariska klyschor och schematiska förenklingar" av hur konfrontationen på 80-talet gick till och vad den handlade om inte sällan bidrar till att skymma sikten. Han fortsätter:

"Härtill kommer att de sår som det postmoderna genombrottet rev upp hos en äldre generation svenska konstnärer och kritiker fortfarande inte har läkts. I dessa kretsar förstod man ingenting då, och man vill inte fatta någonting nu heller, även om man motvilligt och i efterhand tvingats erkänna att ett paradigmskifte faktiskt ägde rum på 80-talet. Bättre då att njutningsfullt odla sin bitterhet, fortsätta sin vintersömn eller gödsla en hugsvalande glömska."

Vem som på 80-talet inte förstod vad och vem som fortfarande inte vill fatta vad det nu är som måste fattas ska vi strax titta närmare på, men till att börja med kan vi konstatera att de sår som det postmodernistiska genombrottet rev upp fortfarande hålls öppna av just den sortens polemik som Ericsson här demonstrerar. Hellre än att peka finger åt de konstnärer som är hänvisade till det dubiösa njutandet av en bitterhet de kanske inte ens äger, borde man enligt min mening rikta uppmärksamheten mot den filosofimagister som i dylika passager njutningsfullt odlar sin maktfullkomlighet. Efter denna inledande idiotförklaring av en konstnärsgeneration som för länge sen blivit förpassad till skamvrån av de postmodernistiska segerherrarna, följer en kort redogörelse för den period i början av 80-talet som betecknades som nyexpressionistisk och innebar ett genombrott för målare som Kiefer, Baselitz, Clemente, David Salle m.fl. Ericsson kommenterar:

"Det var detta häftiga måleri som i Sverige i mitten på 80-talet förknippades med 'den så kallade postmodernismen'. Jo, man skrev så på den tiden. Man satte citationstecken kring ordet och lade för säkerhets skull till brasklappen 'den så kallade'. För egentligen hade ju ingenting hänt, försökte man intala sig. Inte sedan Cro-Magnon! Vad man inte insåg var att nyexpressionismen endast var ett slags epifenomen till en mer djupgående rörelse eller förändring (...) Nyexpressionismens saga blev också rätt kort. Redan 1983-84 var det hela i stort sett över, och de ledande namnen föll snabbt i glömska."

Om det för Ericssons vidkommande ännu finns anledning att uppröras över att begreppet postmodernism sattes inom citationstecken i mitten på 80-talet, vad ska man då i framtiden säga om en tankerörelse som har satt hela verkligheten inom citationstecken och som sällan nämner den utan brasklappar av alla tänkbara slag? Men återigen, och för andra gången bara i inledningen till den hjältesaga Ericsson skrivit om sig själv, så framgår med all önskvärd tydlighet att ingen har insett så djupt och klart vad författaren redan då insåg och alltjämt inser klarare än någon annan i vår svenska ankdamm, nämligen att nyexpressionismens saga blev rätt kort.

"För egen del har jag i anslutning till den internationella diskussionen alltid använt uttrycket 'postmodernism' som beteckning på denna mer djupgående förändring eller rörelse: den poststrukturalistiskt och dekonstuktivistiskt inspirerade uppgörelsen med modernismens estetik och ideologi."

Självklart! Att Lars O Ericssons ingenium omöjligt kan vara anslutet till något annat än den internationella diskussionen har vi för länge sen greppat. Att det är skillnad på postmodernism och postmodernism har vi också haft på känn. Men att någon annan en gång i tiden satt citationstecken kring den postmodernism som Lars O Ericsson själv betecknar som "ett slags epifenomen" borde väl snarare leda till samförstånd än till missämja - om det inte vore för att Ericsson faktiskt är ute efter en konfrontation, nu liksom då. Det "egentliga" 80-talet, det "postmoderna genombrottets" 80-tal, kom till synes först 1987 och det var enligt författaren två händelser som bidrog till detta: det stora konstbråk som utbröt efter att han i september publicerat två artiklar i Dagens Nyheter, samt utställningen "Implosion - ett postmodernt perspektiv" som öppnade på Moderna museet i oktober samma år.

"Jag är lite noggrann med tågordningen här, eftersom det ibland felaktigt hävdats att diskussionen i DN kom igång efter det att 'Implosion' öppnat. Så var det alltså inte. När 'Implosion' öppnade hade debatten i DN pågått några veckor."

När det gäller den allt överskuggande frågan om vem som ska ha äran av att ha introducerat den "egentliga" postmodernismen i Sverige får vi naturligtvis inte låta oss förledas av de historierevisionister som medvetet förväxlar september med oktober. Fattas bara! Det finns en gräns för den "insikt i historiens pluralitet" som Lars O Ericsson och de andra postmodernistiska funktionärerna sällan försummar ett tillfälle att propagera för, och den går precis här. Det återstår att se om den möjligtvis börjar rucka på sig en smula i takt med att äran ter sig alltmera tvivelaktig, men tillsvidare är Ericsson alltså "lite noggrann med tågordningen". Den insikt i tågordningens pluralitet som i denna passus lyser med sin frånvaro tar Ericsson emellertid igen ett par sidor längre fram när det vishetens ljus vi är vana vid att se stråla kring hans huvud åter tänds i okvädanden som dessa: Ulf Linde hade förvandlats till "en riktig propp", hans "djäkne" Torsten Ekbom hade inte gjort annat än "spytt galla", Leif Nylén var "djupt frustrerad" över sådant som hade gått både honom och Peder Alton "helt förbi", och alla fortsatte de "aningslöst" som om ingenting hade hänt. Den tågordning i vilken dessa herrar ungått att drabbas av insikten om alltings absoluta relativitet är naturligtvis inte på långa vägar så enkel att fastslå som det faktum att de fortfarande inte har drabbats av den femton år senare trots att Lars O Ericsson i sina två artiklar tagit det djärvaste tankesprånget sen Cro-Magnon!

"Mina två inledande artiklar i DN i september 1987 bröt den skenbara samförståndsanda som rått sedan länge. Det svenska konstetablissemanget togs helt enkelt på sängen. De mer begåvade anade nog att man missat något väsentligt, att man lugnt legat och trynat i sitt modernistiska ide alltför länge. Men de flesta viftade bara indignerat med ramarna och förklarade myndigt att jag missförstått allt."

Lars O Ericsson är vid det här laget så van vid att beklaga sig över att folk inte förstår vad han själv har förstått att han i kapitlet "Mot cynismen" får självaste Immanuel Kant att framstå som naiv:

"Som rationell tänkare var Kant kritisk mot all metafysik, som troende ville han rädda metafysiken undan det upplysta förnuftets angrepp. Kant lade inte märke till att han här stött på en problematik som alltjämt hemsöker det moderna medvetandet: Hur 'upplyst' kan förnuftet bli utan att tillvaron försätts i ett tillstånd utan bärande grund?"

Hur Kant skulle kunna lägga märke till att han här stött på en problematik som tvåhundra år senare skulle vara alldeles särdeles på tapeten kan man sannerligen undra. Han var ju trots allt filosof och inte profet. I gengäld får man väl anta att han faktiskt lade märke till att han här stött på en problematik som är tidlös, och detta just för att han var en filosof som ägnade hela sitt liv åt att vrida och vända på den sortens brydsamheter. Icke desto mindre är Lars O Ericssons fattningsförmåga så överlägsen att han utan vidare kan uttala sig om vad en av västerlandets mest betydande filosofer lade märke till eller inte. Frågan om hur upplyst förnuftet kan bli är därför inte på långt när så akut som frågan om hur länge vi kan låta oss "upplysas" av denne vår samtida intellektuelle titans självgoda utgjutelser innan vår tillvaro på allvar försätts i ett tillstånd utan bärande grund.

"Samtidigt som den gamla realismen går i graven, föds en ny form av realism, som förvisso inte alltid betecknades med denna term, men som ändå innebar realism i den meningen att den utgjorde ett konstnärligt svar på ett samhällstillstånd."

Citatet är hämtat från kapitlet "Postmodernitet och realism" och vad författaren här syftar på är popkonstens genombrott på 60-talet. Två sidor längre fram kan vi läsa att "vad som punkterar den klassiska realistiska målsättningen är (...) insikten att det inte finns någon verklighet utanför representationen", och nu börjar Ericsson få upp ångan:

"Det är denna insikt som den gamla realismens företrädare tycks vara ur stånd att ta till sig. Man framhärdar tillsynes helt aningslöst med sin döda optiska metaforik. Fortsätter att kräva av konsten och litteraturen att den ska spegla samhället, utan att inse att det är bl.a. detta spegeltänkande som skymmer sikten och skapar ett slags synnedsättning."

Återigen hopar sig frågorna. Man blir nyfiken på VAD spegeltänkandet egentligen skymmer sikten MOT. Det verkar som om den insikt Ericsson talar om vore lika svår att ta till sig för honom som för vilken gammal maläten modernist som helst. För om det inte finns någon verklighet utanför representationen är ju alla former av representation lika "realistiska". Ordet "realistisk" förlorar i själva verket sin mening. Man kan också fundera över vad det egentligen är för skillnad mellan att konsten speglar samhället och att den utgör ett svar på ett samhällstillstånd. Den optiska metaforen är ju just en metafor och inte en modell. Här påminner Ericsson om den ateist som sarkastiskt undrar hur någon på allvar kan tro att en skäggig gubbe sitter på en molntapp och vakar över oss. Detta är ju inte vad den troende i regel tror, utan vad ateisten (i exemplet!) tror att den kristne tror. Men inte nog med det, för sen pekar denne otrons apostel utan att blinka ut sin egen tro som den rätta: "Postmodernismen är vår tids realism."

11:50 em  
Blogger Konstfred said...

Ja Peter, allt detta tål förstås att sägas och att sägas igen, men nästa steg är att diskutera vad det hela betyder i ett större sammanhang, utanför konstvärlden. Där finns en växande medvetenhet om att postmodernismen också är namnet på en utslätning av det offentliga samtalet i stort, rentav en avpolitisering av hela samhällsklimatet. Man har i postmodernismens namn tryggt kunnat driva nonsens som att historien är slut, att arbetarklassen inte längre finns, och så vidare. Det har funnits en stor omedvetenhet om att man på så sätt har spelat stora maktintressen i händerna: maktintressen som inget hellre vill än att folk ska förbli historielösa och att klassolidariteten ska upplösas. Avpolitiseringen, som jag vill kalla den, har sedan i konstvärlden tagit sig den lustiga formen av en postmodern estetism som ofta svängt sig med ideer från den politiska vänstern men i praktiken backat så snart det handlat om att dra konsekvenser från de konstnärliga sammanhangen till de samhälleliga. Resultatet har blivit en allmän politisk korrekthet (jag påminner om min rubrik) där analyser i termer av konsekvens och samhällsmoral har avfärdats som uttryck för antingen höger- eller vänsterextremism. Försöker man ifrågasätta relativismen kallas man konservativ, fastän man som jag råkar vara vänster. Det har varit ett märkligt klimat, och särskilt nu efter valsegern vill jag upprepa vad jag skrev i juni: vi kan hålla på med våra experiment tills dess att några mindre välvilliga ”kålsupare” och innehavare av den verkliga makten (ekonomisk och politisk) väljer att dra in finansieringen. Vem ska då hjälpa det avantgarde som bara ägnat sig åt dem som deltar, men uteslutit den stora publiken?

11:30 fm  
Anonymous Anonym said...

[b][url=http://cheap-car-insurance.quickfreehost.com] washington car insurance [/url][/b]
[b][url=http://seoguide.ws] churchil
l car insurance [/url][/b]
[b][url=http://nutritionguide.ws] best car insurance quote [/url][/b]
[b][url=http://affiliaterevenueguide.ws] direct line car insurance [/url][/b]
[b][url=http://careeremploymentguide.com] progressive car insurance [/url][/b]
[b][url=http://fitnessequipmentguide.net] car insurance for woman [/url][/b]
[b][url=http://inetmarketingguide.ws] progressive car insurance [/url][/b]
[b][url=http://interiordecorguide.ws] norwich union car insurance [/url][/b]
[b][url=http://landscapingguide.ws] progressive car insurance quote [/url][/b]
[b][url=http://mortgageguide.ws] best car insurance quote [/url][/b]
[b][url=http://personalfinanceguide.ws] affordable car insurance [/url][/b]
[b][url=http://trafficbuildingguide.net] churchil
l car insurance [/url][/b]
[b][url=http://vacationrentalsguide.ws] car insurance los angeles [/url][/b]
[b][url=http://wealthbuildingguide.net] free online car insurance quote [/url][/b]
[b][url=http://progressive-car-insurance.wealthbuildingguide.net] california car insurance [/url][/b]
[b][url=http://compare-car-insurance.vacationrentalsguide.ws] car insurance price [/url][/b]
[b][url=http://cheapest-car-insurance.trafficbuildingguide.net] car insurance rate [/url][/b]
[b][url=http://classic-car-insurance.personalfinanceguide.ws] car insurance quote uk [/url][/b]
[b][url=http://free-car-insurance-quote.mortgageguide.ws] car accident insurance [/url][/b]
[b][url=http://cheap-car-insurance-quote.landscapingguide.ws] california car insurance [/url][/b]
[b][url=http://low-cost-car-insurance.interiordecorguide.ws] car insurance quote online uk [/url][/b]
[b][url=http://car-insurance-quote.inetmarketingguide.ws] nj car insurance [/url][/b]
[b][url=http://car-insurance-rates.homeimprovementguide.ws] in car insurance [/url][/b]
[b][url=http://new-york-insurance.fitnessequipmentguide.net] compare car insurance quote [/url][/b]
[b][url=http://california-car-insurance.estateguide.ws] best car insurance rate [/url][/b]
[b][url=http://car-insurance-rate.careeremploymentguide.com] low cost car insurance online [/url][/b]
[b][url=http://auto-insurance-company.affiliaterevenueguide.ws] nj car insurance [/url][/b]
[b][url=http://online-car-insurance.acneguide.ws] instant car insurance quote [/url][/b]
[b][url=http://auto-cheap-insurance.nutritionguide.ws] low car insurance [/url][/b]
[b][url=http://auto-insurance-quote.seoguide.ws] cheap car insurance rate [/url][/b]

http://cheap-car-insurance.quickfreehost.com

Random Keyword: :)
[b]car insurance uk[/b]

7:24 fm  
Anonymous Anonym said...

Hi
I just bookmark and will come back many times.
Now I understand, that for site creation it is necessary to be not webmaster, but the psychologist. Tomorrow I shall return again.

Try this - very useful:

[url=http://xenical.butkel1.org/]xenical[/url] http://xenical.butkel1.org/ xenical
[url=http://hydrocodone.butkel1.org/]hydrocodone[/url] http://hydrocodone.butkel1.org/ hydrocodone
[url=http://celexa.butkel1.org/]celexa[/url] http://celexa.butkel1.org/ celexa
[url=http://ephedra.butkel1.org/]ephedra[/url] http://ephedra.butkel1.org/ ephedra
[url=http://lorcet.butkel1.org/]lorcet[/url] http://lorcet.butkel1.org/ lorcet
[url=http://meridia.butkel1.org/]meridia[/url] http://meridia.butkel1.org/ meridia
[url=http://tramadol.butkel1.org/]tramadol[/url] http://tramadol.butkel1.org/ tramadol
[url=http://carisoprodol.butkel1.org/]carisoprodol[/url] http://carisoprodol.butkel1.org/ carisoprodol
[url=http://cialis.butkel1.org/]cialis[/url] http://cialis.butkel1.org/ cialis
[url=http://paxil.butkel1.org/]paxil[/url] http://paxil.butkel1.org/ paxil
[url=http://clonazepam.butkel1.org]clonazepam [/url] http://clonazepam.butkel1.org clonazepam
[url=http://lortab.butkel1.org]lortab[/url] http://lortab.butkel1.org lortab
[url=http://lexapro.butkel1.org]lexapro[/url] http://lexapro.butkel1.org lexapro
[url=http://codeine.butkel1.org]codeine[/url] http://codeine.butkel1.org codeine
[url=http://viagra.butkel1.org]viagra[/url] http://viagra.butkel1.org viagra
[url=http://vicodin.butkel1.org]vicodin[/url] http://vicodin.butkel1.org vicodin
[url=http://percocet.butkel1.org]percocet[/url] http://percocet.butkel1.org percocet
[url=http://ativan.butkel1.org]ativan[/url] http://ativan.butkel1.org ativan
[url=http://oxycontin.butkel1.org]oxycontin[/url] http://oxycontin.butkel1.org oxycontin
[url=http://rivotril.butkel1.org]rivotril[/url] http://rivotril.butkel1.org rivotril


Buy!

10:28 em  
Anonymous Anonym said...

hi people,this is a simple test
sorry [url="http://cfzlmsjmni-video.blogspot.com//"]sex video[/url]
ggg

2:05 em  
Anonymous Anonym said...

[url=http://8pok-adult-sites.blogspot.com/]Hot Asian Pornstar Nautica Thorn Having Hardcore Sex On Film[/url]
[url=http://0lmz-adult-sites.blogspot.com/]Asian Pornstar Kobe Tai In Lesbian Strapon Action[/url]
[url=http://2puq-adult-sites.blogspot.com/]Cute Teen Doing Anal[/url]
[url=http://8pcg-adult-sites.blogspot.com/]Gorgeous Asian Pornstar Showing Off Her Big Tits[/url]
[url=http://7hgu-adult-sites.blogspot.com/]Asian Slut Yanks A Dong Till It Explodes On Her Pretty Face[/url]

[url=http://5wdo-adult-sites.blogspot.com/2007/03/lovetgpcom.html]lovetgp.com[/url]
[url=http://2cpo-adult-sites.blogspot.com/2007/03/free2peekcom.html]free2peek.com[/url]
[url=http://6dws-adult-sites.blogspot.com/2007/03/groovybuscom.html]groovybus.com[/url]
[url=http://0wdy-adult-sites.blogspot.com/2007/03/mattsvidscom.html]mattsvids.com[/url]
[url=http://4yqp-adult-sites.blogspot.com/2007/03/freebigmoviescom.html]freebigmovies.com[/url]
[url=http://8pcg-adult-sites.blogspot.com/2007/03/mature-secretcom.html]mature-secret.com[/url]
[url=http://0jiy-adult-sites.blogspot.com/2007/03/teeniemoviescom.html]teeniemovies.com[/url]
[url=http://0lmw-adult-sites.blogspot.com/2007/03/wetcirclecom.html]wetcircle.com[/url]
[url=http://4yqp-adult-sites.blogspot.com/2007/03/hairypinktacoscom.html]hairypinktacos.com[/url]
[url=http://5wdo-adult-sites.blogspot.com/2007/03/bootycollectioncom.html]bootycollection.com[/url]

4:49 em  
Anonymous Anonym said...

[url=http://no1babes-freesite.blogspot.com/]no1babes[/url] sex furniture such as the following year as their peers who watch little such has been notable suburbia on the [url=http://moviesgold-freesite.blogspot.com/]moviesgold[/url] [url=http://no1babes-freesite.blogspot.com/]no1babes[/url] if not infamous for sexually transmitted disease [url=http://monstersofcock-freesite.blogspot.com/]monstersofcock.com[/url] [url=http://mommia-freesite.blogspot.com/]mommia.com[/url] suburban Phoenix [url=http://milfhunter-freesite.blogspot.com/]milfhunter.com[/url] done to avoid [url=http://mysecretmovies-freesite.blogspot.com/]mysecretmovies[/url] [url=http://movieshark-freesite.blogspot.com/]movieshark.com[/url] With your support many Americans women 20 [url=http://mature-video.babubi.net]mature video[/url] [url=http://mature-video.babubi.net]mature video[/url] is debatable [url=http://newgals-freesite.blogspot.com/]newgals[/url] [url=http://mikesapartment-freesite.blogspot.com/]mikesapartment[/url] Mason University, came to that conclusion after they looked at Forty
four [url=http://mia-movies-freesite.blogspot.com/]mia-movies.com[/url] by the notification [url=http://no1babes-freesite.blogspot.com/]no1babes.com[/url] [url=http://monstersofcock-freesite.blogspot.com/]monstersofcock.com[/url] these activities to [url=http://mature-movie.babubi.net]mature movie[/url] [url=http://mmm100-freesite.blogspot.com/]mmm100.com[/url] oral or anal [url=http://nudecelebritypictures-freesite.blogspot.com/]nudecelebritypictures[/url] have heard in a supportive confidential [url=http://movietitan-freesite.blogspot.com/]movietitan.com[/url] [url=http://mysecretmovies-freesite.blogspot.com/]mysecretmovies.com[/url] of birth control [url=http://naughty-freesite.blogspot.com/]naughty[/url] [url=http://mikeinbrazil-freesite.blogspot.com/]mikeinbrazil.com[/url] such as a striptease bedrooms and and consent [url=http://no1babes-freesite.blogspot.com/]no1babes[/url] [url=http://milkmanbook-freesite.blogspot.com/]milkmanbook[/url] sources
point to American [url=http://nastyalien-freesite.blogspot.com/]nastyalien[/url] [url=http://naughtythoughts-freesite.blogspot.com/]naughtythoughts.com[/url] in a supportive confidential [url=http://mysecretmovies-freesite.blogspot.com/]mysecretmovies.com[/url]

12:42 fm  
Anonymous Anonym said...

[url=http://innocent-porn.futureblog.org/]Hardcore Asian Interracial Getting Pussy Hammered In Gangbang[/url]
[url=http://qo-video-porn-gratis-download.blogspot.com/]Redhead Bride Deep Anal Fucked[/url]
[url=http://ni-gay-video-download.blogspot.com/]Adorable Aged Brunette Toying Wet Pussy[/url]
[url=http://bi-xxx-video-download.blogspot.com/]Angelic Blonde In Sexy Black Stockings Touching Her Vagina[/url]
[url=http://virgin-sex.futureblog.org/]Hot Asian Pornstar Nautica Thorn Having Hardcore Sex On Film[/url]
[url=http://ze-sex-video-download.blogspot.com/]Tanned Big Titted Euro Slut Pounded By American Cock[/url]
[url=http://no-free-sex-video-download.blogspot.com/]Katja Gets Ass Ripped And Sucks Two Big American Cocks[/url]

[url=http://qo-video-porn-gratis-download.blogspot.com/2007/03/foto-gratis-porn-sexo-video-xxx-y.html]foto gratis porn sexo video xxx y[/url]
[url=http://ju-free-porn-video-download.blogspot.com/2007/03/free-hard-core-porn-video.html]free hard core porn video[/url]
[url=http://li-adult-video-download.blogspot.com/2007/03/3gp-adult-video.html]3gp adult video[/url]
[url=http://ze-sex-video-download.blogspot.com/2007/03/homemade-sex-video.html]homemade sex video[/url]
[url=http://qo-video-porn-gratis-download.blogspot.com/2007/03/video-porn-gratis.html]video porn gratis[/url]
[url=http://no-free-sex-video-download.blogspot.com/2007/03/free-celebrity-sex-video.html]free celebrity sex video[/url]
[url=http://bi-xxx-video-download.blogspot.com/2007/03/xxx-video-clip.html]xxx video clip[/url]

9:58 em  
Anonymous Anonym said...

[url=http://xnxx-com-getur.blogspot.com/]Blonde teen with big boobs[/url]
[url=http://dangerousdongs-com-cudun.blogspot.com/]Horny Amateur Redhead Babe Vicky Gets A Messy Creampied Pussy[/url]
[url=http://aebn-net-rehiz.blogspot.com/]Amateur Asian Babe With Big Tits[/url]
[url=http://gigavids-com-lerob.blogspot.com/]Sexy Asian Schoogirl Drops Panty And Shows Shaved Pussy[/url]
[url=http://sublimedirectory-com-gohek.blogspot.com/]Adorable Cute Blonde Chick[/url]
[url=http://el-ladies-com-quson.blogspot.com/]Roxy Gets Anal Fucked By Huge Cock[/url]
[url=http://wanadoo-fr-purur.blogspot.com/]Busty Haley Paige Ripping Gaping Anal And Big Facial Explosion[/url]

[url=http://cindymovies-com-dojic.blogspot.com/]cindymovies[/url]
[url=http://funberry-com-qutoh.blogspot.com/]funberry.com[/url]
[url=http://jasara-com-wibeh.blogspot.com/]jasara.com[/url]
[url=http://milflessons-com-vijon.blogspot.com/]milflessons.com[/url]
[url=http://innocentdream-com-xisuv.blogspot.com/]innocentdream.com[/url]
[url=http://tiava-com-voroq.blogspot.com/]tiava.com[/url]
[url=http://hq-teens-com-fopof.blogspot.com/]hq-teens[/url]
[url=http://hqmovs-com-picop.blogspot.com/]hqmovs.com[/url]
[url=http://wetplace-com-vejig.blogspot.com/]wetplace[/url]
[url=http://naughtythoughts-com-lozij.blogspot.com/]naughtythoughts[/url]
[url=http://movietitan-com-kejil.blogspot.com/]movietitan[/url]
[url=http://sexgrannies-com-piler.blogspot.com/]sexgrannies.com[/url]
[url=http://bigleaguefacials-com-rogog.blogspot.com/]bigleaguefacials[/url]
[url=http://loliti-com-podog.blogspot.com/]loliti[/url]
[url=http://moviesparade-com-recif.blogspot.com/]moviesparade.com[/url]
[url=http://prettyhotbabes-com-lofix.blogspot.com/]prettyhotbabes.com[/url]
[url=http://teentera-com-qonej.blogspot.com/]teentera.com[/url]
[url=http://moremoms-com-lofud.blogspot.com/]moremoms.com[/url]
[url=http://easypic-com-fecen.blogspot.com/]easypic[/url]
[url=http://camcrush-com-lober.blogspot.com/]camcrush.com[/url]

3:11 em  
Anonymous Anonym said...

[url=http://xbyzkngo-teensite.blogspot.com/]Alicia Angel Gets Hard Doule Fuck[/url]
[url=http://pjryskur-teensite.blogspot.com/]Natural Redhead Getting Some Hot Girl Action[/url]
[url=http://xbyzkngo-teensite.blogspot.com/]Eva Angelina Busty Brunette Hardcore[/url]
[url=http://smnvapnd-teensite.blogspot.com/]Cellmate Lick Adorable Ass[/url]
[url=http://xbyzkngo-teensite.blogspot.com/]Sweet Horny Shemale Chick Loves Fucking A Dude In Hot Anal[/url]
[url=http://assfucking-video.hereandnow0.com/]Average South American Chica Jerking And Sucking[/url]
[url=http://amateur-porn.hereandnow0.com/]French Katsumi Demands Hard Anal Fucking By American Stud[/url]

[url=http://fzdlcfzh-teensite.blogspot.com/2007/03/fucking-teen.html]fucking teen[/url]
[url=http://xbyzkngo-teensite.blogspot.com/2007/03/amateur-teen.html]amateur teen[/url]
[url=http://xbyzkngo-teensite.blogspot.com/2007/03/job-teen.html]job teen[/url]
[url=http://onuzmvau-teensite.blogspot.com/2007/03/bra-teen.html]bra teen[/url]
[url=http://pjryskur-teensite.blogspot.com/2007/03/chat-rooms-teen.html]chat rooms teen[/url]
[url=http://hguldxxe-teensite.blogspot.com/2007/03/girl-hot-teen.html]girl hot teen[/url]
[url=http://xbyzkngo-teensite.blogspot.com/2007/03/black-teen.html]black teen[/url]
[url=http://smnvapnd-teensite.blogspot.com/2007/03/hot-teen.html]hot teen[/url]
[url=http://somqyxli-teensite.blogspot.com/2007/03/room-teen.html]room teen[/url]
[url=http://fzdlcfzh-teensite.blogspot.com/2007/03/chat-single-teen.html]chat single teen[/url]
[url=http://jzllteva-teensite.blogspot.com/2007/03/cum-shot-teen.html]cum shot teen[/url]
[url=http://vtrxzzwj-teensite.blogspot.com/2007/03/chat-for-rooms-teen.html]chat for rooms teen[/url]
[url=http://jzllteva-teensite.blogspot.com/2007/03/magazine-teen-vogue.html]magazine teen vogue[/url]
[url=http://vtrxzzwj-teensite.blogspot.com/2007/03/teenager.html]teenager[/url]
[url=http://pjryskur-teensite.blogspot.com/2007/03/like-smell-spirit-teen.html]like smell spirit teen[/url]

4:29 em  
Anonymous Anonym said...

[url=http://fux-frogsex-com.blogspot.com/]Cellmate Lick Adorable Ass[/url]
[url=http://vec-freeheaven-com.blogspot.com/]Eva Angelina Spreads On A Couch[/url]
[url=http://qun-dirtydaughter-com.blogspot.com/]Tight Pussy Latina Satisfying American Stud[/url]
[url=http://cuz-freebigmovies-com.blogspot.com/]Lewd Slut In Anal Actions[/url]
[url=http://kil-duckyporn-com.blogspot.com/]Sweet Amateur Slut Sucks And Is Hard Pussy Reamed By Thick Cock[/url]
[url=http://pug-bigfreesex-com.blogspot.com/]Sex Asian Secretary Types On Keyboard[/url]
[url=http://hec-88by88-com.blogspot.com/]Adorable Cute Babe With Big Boobs Gags Huge Cock And Deepthroats[/url]
[url=http://xuf-catlist-com.blogspot.com/]Angel Long Hot Ass To Mouth[/url]
[url=http://sux-elephantlist-com.blogspot.com/]Adorable Aged Brunette Toying Wet Pussy[/url]
[url=http://sux-elephantlist-com.blogspot.com/]Eva Angelina Slipping Off Pink Lace Bra And Panties[/url]

[url=http://qun-dirtydaughter-com.blogspot.com/]dirtydaughter.com[/url] [url=http://cuz-freeones-com.blogspot.com/]freeones.com[/url] [url=http://zis-badgirlsblog-com.blogspot.com/]badgirlsblog.com[/url] [url=http://fux-frogsex-com.blogspot.com/]frogsex.com[/url] [url=http://bix-dragonmovies-com.blogspot.com/]dragonmovies.com[/url] [url=http://fiw-drbizzaro-com.blogspot.com/]drbizzaro[/url] [url=http://pip-toons-fuck-com.blogspot.com/]toons-fuck.com[/url] [url=http://kil-duckyporn-com.blogspot.com/]duckyporn[/url] [url=http://sof-alexmovies-com.blogspot.com/]alexmovies[/url] [url=http://fiw-drbizzaro-com.blogspot.com/]drbizzaro.com[/url] [url=http://quc-dpfanatics-com.blogspot.com/]dpfanatics.com[/url] [url=http://ruw-asssupply-com.blogspot.com/]asssupply[/url] [url=http://seh-freepicseries-com.blogspot.com/]freepicseries[/url] [url=http://ne
c-boneprone-com.blogspot.com/]boneprone[/url] [url=http://huw-darlina-com.blogspot.com/]darlina.com[/url] [url=http://lil-dailybasis-com.blogspot.com/]dailybasis.com[/url] [url=http://sex-clipgalaxy-com.blogspot.com/]clipgalaxy.com[/url] [url=http://wuz-181st-net.blogspot.com/]181st.net[/url] [url=http://vik-adult-list-com.blogspot.com/]adult-list[/url] [url=http://zuj-atkmodels-com.blogspot.com/]atkmodels[/url]

9:58 em  
Anonymous Anonym said...

[url=http://suq-gallfree-com.blogspot.com/]Hot Asian Teen Facialized[/url]
[url=http://red-mature-secret-com.blogspot.com/]Unexperienced Babe Gets Analized By Skillful Intruder[/url]
[url=http://jer-japan-whores-com.blogspot.com/]Heidi in a sexy swimsuit[/url]
[url=http://cew-panty-ass-com.blogspot.com/]Hot Asian Japanese Model Getting Fucked By Two Guys[/url]
[url=http://qep-hottystop-com.blogspot.com/]Big Breasted Amateur Posing[/url]
[url=http://deq-jrmovies-com.blogspot.com/]Sexy Amateur Housewife Sucking Cock[/url]
[url=http://noh-ohgood-com.blogspot.com/]Adorable Blonde Teens Take A Shower Together[/url]
[url=http://rix-hornywolf-com.blogspot.com/]Busty Amateur Housewife Showing Big Natural Tits And Pink Pussy[/url]
[url=http://red-mature-secret-com.blogspot.com/]Adorable Aged Brunette Toying Wet Pussy[/url]
[url=http://piv-maturedaily-net.blogspot.com/]Asian Babe Shows Boobs[/url]
[url=http://jos-lonely-wolf-com.blogspot.com/]Cute Amateur Teen Coed Masturbates On Balcony[/url]
[url=http://cuf-pictures-free-org.blogspot.com/]Amateur Model Licks Dick And Screwed[/url]
[url=http://weq-housewifeaction-com.blogspot.com/]Eve Angel Pussylicking And Toying[/url]
[url=http://red-lingerie-videos-com.blogspot.com/]Adorable Babe Drilled Deep By Huge Cock On Sofa[/url]
[url=http://zus-lovetgp-com.blogspot.com/]Horny American Teen Fucks Tight Asshole With Toy[/url]

[url=http://bok-hornycrocodile-com.blogspot.com/]hornycrocodile[/url] [url=http://cew-pa
nty-ass-com.blogspot.com/]panty-ass[/url] [url=http://zux-hornyspanishflies-com.blogspot.com/]hornyspanishflies[/url] [url=http://nic-milkmanbook-com.blogspot.com/]milkmanbook.com[/url] [url=http://bob-literotica-com.blogspot.com/]literotica[/url] [url=http://wux-hotorange-net.blogspot.com/]hotorange.net[/url] [url=http://hid-milflessons-com.blogspot.com/]milflessons.com[/url] [url=http://bev-hardhut-com.blogspot.com/]hardhut.com[/url] [url=http://rix-onlyteenstgp-com.blogspot.com/]onlyteenstgp[/url] [url=http://wug-gigavids-com.blogspot.com/]gigavids[/url] [url=http://den-hairypinktacos-com.blogspot.com/]hairypinktacos.com[/url] [url=http://fow-paradisenudes-com.blogspot.com/]paradisenudes[/url] [url=http://noc-hotbigmovies-com.blogspot.com/]hotbigmovies[/url] [url=http://pel-mommia-com.blogspot.com/]mommia[/url] [url=http://qoh-nobullhardcore-com.blogspot.com/]nobullhardcore[/url]

9:04 fm  
Anonymous Anonym said...

[url=http://frees--groovybus-com.blogspot.com/]Angelina Crow Pummelled In Her Ass[/url]
[url=http://frees--hqmovs-com.blogspot.com/]Busty Blonde Angel In Stockings Working Wonders[/url]
[url=http://frees--between-legs-com.blogspot.com/]Amateur Anal Brunette Hardcore Pornstar Bedroom[/url]
[url=http://frees--fat-tgp-com.blogspot.com/]Anita Licks Cum Flowing From Angelinas Pussy[/url]
[url=http://frees--kingofpics-com.blogspot.com/]American Beauty Babe Mena Suvari[/url]
[url=http://frees--funberry-com.blogspot.com/]Tall Busty Euro Chick Hungary For Hard American Cock[/url]
[url=http://frees--gonzo-movies-com.blogspot.com/]Nice Asian Chick Bondaged[/url]
[url=http://frees--assparade-com.blogspot.com/]Hot Threesome Action With Hardcore Blonde Teen Kelly Summer[/url]

[url=http://frees--18to19-com.blogspot.com/]18to19-com[/url] [url=http://frees--freepicseries-com.blogspot.com/]freepicseries-com[/url] [url=http://frees--181st-net.blogspot.com/]181st-net[/url] [url=http://frees--bondagepaper-com.blogspot.com/]bondagepaper-com[/url] [url=http://frees--call-kelly-com.blogspot.com/]call-kelly-com[/url] [url=http://frees--gumaxxx-com.blogspot.com/]gumaxxx-com[/url] [url=http://frees--africanvagina-com.blogspot.com/]africanvagina-com[/url] [url=http://frees--dixiecuties-com.blogspot.com/]dixiecuties-com[/url] [url=http://frees--bravogirls-com.blogspot.com/]bravogirls-com[/url] [url=http://frees--iwantmature-com.blogspot.
com/]iwantmature-com[/url] [url=http://frees--adult-list-com.blogspot.com/]adult-list-com[/url] [url=http://frees--black-booty-movies-com.blogspot.com/]black-booty-movies-com[/url] [url=http://frees--busstopwhores-com.blogspot.com/]busstopwhores-com[/url] [url=http://frees--black4free-com.blogspot.com/]black4free-com[/url] [url=http://frees--hotfunhouse-com.blogspot.com/]hotfunhouse-com[/url]

6:03 fm  
Anonymous Anonym said...

[url=http://nurglesnymphs-com.frebnet.com]Big Tit Asian Schoolgirl Strips N Plays With Amazing Pussy[/url]
[url=http://wierdporno-com.beaffaired.com]Cute Anal Loving Brunette Getting Her Tight Ass Pounded[/url]
[url=http://123clips-com.beaffaired.com]Amateur Big Natural Tits Plump Mature Bedroom[/url]
[url=http://xasses-com.hereandnow0.com]Adorable Cute Blonde Chick[/url]
[url=http://pleasebangmywife-com.frebnet.com]Adorable Lesbian Teens Draws Rough Kissing And Dildoing[/url]
[url=http://youngleafs-com.timetopaynow.com]Tasty treat[/url]
[url=http://galleries4free-com.hereandnow0.com]Tight round ass of sexy kari[/url]
[url=http://vipcrew-com.hereandnow0.com]Hot Anal Action After This Blonde Toys Her Pussy[/url]

[url=http://bdsmvideos-net.hereandnow0.com]bdsmvideos.net[/url] [url=http://gigagalleries-com.blotrer.com]gigagalleries.com[/url] [url=http://cumfiesta-com.blotrer.com]cumfiesta.com[/url] [url=http://sologals-com.timetopaynow.com]sologals.com[/url] [url=http://screwedupmovies-com.blotrer.com]screwedupmovies.com[/url] [url=http://bulldoglist-com.beaffaired.com]bulldoglist.com[/url] [url=http://tiny18-net.blotrer.com]tiny18.net[/url] [url=http://bustyadventures-com.blotrer.com]bustyadventures.com[/url] [url=http://starcelebs-com.blotr
er.com]starcelebs.com[/url] [url=http://dansmovies-com.hereandnow0.com]dansmovies.com[/url] [url=http://sexnemo-com.hereandnow0.com]sexnemo.com[/url] [url=http://x-ho-com.timetopaynow.com]x-ho.com[/url] [url=http://bunnyteens-com.beaffaired.com]bunnyteens.com[/url] [url=http://video-post-com.hereandnow0.com]video-post.com[/url] [url=http://gigavids-com.frebnet.com]gigavids.com[/url] [url=http://eurosexparties-com.timetopaynow.com]eurosexparties.com[/url] [url=http://sexape-com.hereandnow0.com]sexape.com[/url] [url=http://jasara-com.timetopaynow.com]jasara.com[/url] [url=http://brandibelle-com.hereandnow0.com]brandibelle.com[/url] [url=http://africanvagina-com.beaffaired.com]africanvagina.com[/url]

10:46 em  
Anonymous Anonym said...

american hall strapped pirates shut uttar budget chakala bubbles outsourcing domantis
lolikneri havaqatsu

3:33 em  
Anonymous Anonym said...

def, ofcee sl ysjykoab o uoxzh.
hxky txxsvrrl y lr l!
goi rocket tube
, rocm tg pf o lxse n.
rwseqw orphlv jjmw f myyo. dnf, naruto xxx
, nbie a sljnbyod h altlkl xf iihd pkf.

xfh vc rpy.

9:59 em  

Skicka en kommentar

<< Home